algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PlayPiano | E-mail: info@playpiano.nl | Website: https://playpiano.nl

Artikel 1 - Definities

1.1 PlayPiano: PlayPiano, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 67578837.

1.2 Klant: degene met wie PlayPiano een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: PlayPiano en klant samen.

1.4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, cursussen, bestellingen, abonnementen, overeenkomsten en leveringen van diensten of (digitale) producten door of namens PlayPiano.

2.2 Inschrijving voor een cursus, (digitaal) product, programma of abonnement impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Opdrachten, overeenkomsten en aankopen worden altijd schriftelijk bevestigd.

2.4 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Alle prijzen die PlayPiano hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

3.2 Voor klanten jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde 0%-tarief. Onderwijs in muziek aan klanten jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van BTW.

3.3 Alle prijzen die PlayPiano hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan PlayPiano te allen tijde wijzigen.

3.4 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door PlayPiano vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

3.5 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PlayPiano, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.6 PlayPiano heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

3.7 Voorafgaand aan de ingang ervan zal PlayPiano prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

3.8 De consument heeft het recht om de overeenkomst met PlayPiano op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

3.9 De prijzen van de pianolessen staan vermeld op de website www.playpiano.nl/tarieven.

3.10 Bij een afstand van meer dan 10 km rijden vanaf Utrecht geldt een toeslag van €5,- euro per les.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

4.1 De klant betaalt vooraf voor producten en diensten, tenzij anders is afgesproken. Betaling van het lesgeld gaat per factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Met uitzondering van de losse les en de techniekles, deze dienen bij aanvang van de les te worden voldaan.

4.2 De 10-strippenkaart kan eventueel in 2 termijnen worden betaald. Bij aanvang 1e les en bij aanvang 6e les.

4.3 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat PlayPiano de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.4 PlayPiano behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

4.5 De klant ontvangt de factuur per les, per maand, per kwartaal of per jaar.

4.6 Betaling geschiedt contant of per bankoverschrijving op rekeningnummer NL74 RABO 0364 1338 13 t.n.v. D.C. op den Kelder te Utrecht binnen de hiervoor geldende betalingstermijn.

Artikel 5 - Gevolgen niet tijdig betalen

5.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is PlayPiano gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

5.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan PlayPiano.

5.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag PlayPiano zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van PlayPiano op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door PlayPiano, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan PlayPiano te betalen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na dagtekening van de lesovereenkomst m.b.t. het jaarabonnement en het DailyPiano abonnement deze zonder opgave van reden te ontbinden. Indien binnen deze termijn gebruik is gemaakt van de diensten van PlayPiano zal dit los worden gefactureerd.

6.2 De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@playpiano.nl.

Artikel 7 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 8 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan PlayPiano te verrekenen met een vordering op PlayPiano.

Artikel 9 - Verzekering

9.1 De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van PlayPiano die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

9.2 De klant geeft op eerste verzoek van PlayPiano de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 - Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor PlayPiano enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 11 - Uitvoering van de overeenkomst

11.1 PlayPiano voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

11.2 PlayPiano heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

11.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

11.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat PlayPiano tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

11.5 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat PlayPiano tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 12 - Informatieverstrekking door de klant

12.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan PlayPiano.

12.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

12.3 Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert PlayPiano de betreffende bescheiden.

12.4 Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door PlayPiano redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 13 - Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

13.1 De overeenkomst tussen PlayPiano en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

13.3 Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant PlayPiano schriftelijk in gebreke stellen. PlayPiano dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 14 - Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd en/of onbepaalde tijd

14.1 De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor bepaalde tijd en/of onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn gaat in vanaf het moment van uitschrijving.

14.2 Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd en/of onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn gaat in vanaf het moment van uitschrijving.

14.3 Opzeggen dient schriftelijk te geschieden: per brief of email. De uitschrijving wordt door PlayPiano per email bevestigd. De klant is lesgeld verschuldigd tot het einde van de overeenkomst en heeft dientengevolge recht op geleverde diensten tot het einde van de overeenkomst. Uitschrijven is pas mogelijk als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

14.4 Bij opzegging wordt het vooruitbetaalde bedrag gerestitueerd, verminderd met het bedrag van de maand(en) opzegtermijn.

Artikel 15 - Intellectueel en industrieel eigendom

15.1 PlayPiano behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en alle andere regelgeving omtrent intellectuele- en industriële eigendom.

15.2 Modellen, technieken en afbeeldingen die zijn ontwikkeld door PlayPiano voor de uitvoering van o.a. lessen, cursussen, programma’s, abonnementen en website zijn en blijven eigendom van PlayPiano.
Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van PlayPiano, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15.3 De klant mag de geleverde producten en diensten of delen daarvan niet kopiëren, reproduceren of op andere wijze verveelvoudigen, aanpassen, namaken, wijzigen of anderszins reconstrueren om door te verkopen of op een andere manier commercieel te gebruiken. PlayPiano mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.

Artikel 16 - Geheimhouding

16.1 De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van PlayPiano ontvangt geheim.

16.2 Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende PlayPiano waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan PlayPiano schade kan berokkenen.

16.3 De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

16.4 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

16.5 De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 17 - Boetebeding

17.1 Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

17.2 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

17.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

17.4 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van PlayPiano waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Vrijwaring

De klant vrijwaart PlayPiano tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door PlayPiano geleverde producten en/of diensten.

Artikel 19 - Klachten

19.1 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant PlayPiano daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

19.2 Consumenten dienen PlayPiano uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

19.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat PlayPiano in staat is hierop adequaat te reageren.

19.4 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

19.5 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat PlayPiano gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 20 - Ingebrekestelling

20.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan PlayPiano.

20.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling PlayPiano ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 21 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als PlayPiano een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan PlayPiano verschuldigd zijn.

Artikel 22 - Aansprakelijkheid PlayPiano

22.1 PlayPiano is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

22.2 Indien PlayPiano aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

22.3 PlayPiano is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

22.4 Indien PlayPiano aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

22.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 23 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van PlayPiano vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24 - Recht op ontbinding

24.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer PlayPiano toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

24.2 Is de nakoming van de verplichtingen door PlayPiano niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat PlayPiano in verzuim is.

24.3 PlayPiano heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien PlayPiano kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

24.4 PlayPiano behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de overeenkomst op ieder moment te beëindigen. Hiermee wordt direct de inschrijving van de klant ongedaan gemaakt en eventueel vooruit betaald lesgeld wordt binnen 14 dagen gerestitueerd.

Artikel 25 - Overmacht

25.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van PlayPiano in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan PlayPiano kan worden toegerekend in een van de wil van PlayPiano onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van PlayPiano kan worden verlangd.

25.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

25.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor PlayPiano 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat PlayPiano er weer aan kan voldoen.

25.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

25.5 PlayPiano is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 26 - Inschrijving

26.1 Er kan op elk moment van het jaar gestart worden met pianolessen. Inschrijving vindt plaats d.m.v. een volledig ingevuld Lesovereenkomst-formulier. Dit formulier is te vinden op de website www.playpiano.nl/tarieven. Bij inschrijving is de datum van ondertekening van het Lesovereenkomst-formulier de ingangsdatum van de overeenkomst, tenzij anders vermeld op het Lesovereenkomst-formulier.

26.2 Bij ondertekening gaat de klant akkoord met de inschrijving en de algemene voorwaarden.

26.3 PlayPiano behoudt zich het recht voor de inschrijving te weigeren.

26.4 De klant gaat akkoord met opname van persoonsgegevens in de administratie van PlayPiano.

Artikel 27 - Lessen

27.1 Lessen kunnen op een vaste dag en tijd plaatsvinden of flexibel worden ingepland, overeenkomstig het aantal afgenomen lessen per periode. Als de eerstvolgende les nog niet is ingepland, dient de klant zelf contact op te nemen met PlayPiano. Als de klant gedurende het lesjaar het vaste tijdstip of de vaste lesdag wil wijzigen, dan is dit in overleg mogelijk.

27.2 Lessen vinden plaats bij de klant aan huis of online.

27.3 Wanneer de klant minstens 24 uur van tevoren de les annuleert, kan deze les in overleg worden ingehaald. Wanneer de klant minder dan 24 uur van tevoren de les annuleert, is lesgeld verschuldigd, ongeacht de reden.

27.4 Er zijn per jaar maximaal 40 lesweken.

27.5 Lesmogelijkheden zijn van maandag t/m zaterdag van 11:00 uur tot 22:00 uur.

Artikel 28 - Lespakketten

Er zijn verschillende lespakketten voorhanden waaruit de klant een keus kan maken. De lespakketten zijn te bekijken op de website www.playpiano.nl/tarieven.

  • Jaarabonnement reguliere lessen
  • DailyPiano abonnement (alleen te gebruiken in combinatie met jaarabonnement reguliere lessen en 10-strippenkaart/frequentie en invulling van de coaching wordt door PlayPiano bepaald en kan te allen tijde wijzigen)
  • 10-strippenkaart
  • Techniekles
  • Losse les
  • Keuzeles (tijdsduur en frequentie van de les geschiedt in overleg)

Artikel 29 - Proefles

De klant kan eenmalig een gratis proefles aanvragen d.m.v. het invullen en versturen van het contactformulier op de website www.playpiano.nl/proefles.

Artikel 30 - Kortingen

30.1 Wanneer minimaal 2 klanten op hetzelfde adres wonen en deze na elkaar les kunnen krijgen, geldt een korting van 10% op de lessen van de tweede klant. Bij 3 klanten op hetzelfde adres geldt deze korting voor zowel de 2e als 3e klant etc. Deze 10% korting geldt alleen bij lessen aan huis, niet bij online lessen.

30.2 De klant krijgt een korting van 10% als het jaarbedrag voor het jaarabonnement reguliere lessen in één keer wordt voldaan bij aanvang van de eerste les.

30.3 De klant krijgt een korting van 20% als het jaarbedrag voor het DailyPiano abonnement in één keer wordt voldaan bij ingaan van het abonnement.

Artikel 31 - Leslocatie

31.1 De pianolessen vinden in fysieke vorm plaats aan huis, bij de klant thuis. Daarnaast geeft PlayPiano online pianolessen.

31.2 PlayPiano geeft les aan huis tot een afstand van 40 km vanaf Utrecht.

Artikel 32 - Lesmateriaal en leermiddelen

De kosten voor aanschaf van studieboeken, bladmuziek en/of eventuele andere lesmaterialen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 33 - Feestdagen

Op officiële feestdagen en Oudejaarsdag geeft PlayPiano geen les, tenzij door partijen anders wordt afgesproken. Een overzicht van de feestdagen staat op de website www.playpiano.nl/tarieven.

Artikel 34 - Langdurig verzuim klant/overlijden klant

34.1 Bij langdurige ziekte van de klant kunnen de lessen tijdelijk worden opgeschort.

34.2 Bij overlijden van de klant zal restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Deze restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd bij PlayPiano.

Artikel 35 - Privacy

PlayPiano respecteert de privacy van de klant. De persoonsgegevens van de klant zullen worden verwerkt zoals aangegeven op de website www.playpiano.nl/privacy-policy.

Artikel 36 - Wijziging van de overeenkomst

36.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

36.2 Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 37 - Wijziging algemene voorwaarden

37.1 PlayPiano is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

37.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

37.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal PlayPiano zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

37.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 38 - Overgang van rechten

38.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van PlayPiano.

38.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 39 - Bijzondere bepalingen

Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 40 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

40.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

40.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat PlayPiano bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 41 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

41.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

41.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar PlayPiano is gevestigd / praktijk houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 42 - Covid-19/restricties kabinet

42.1 Indien fysieke lessen aan huis niet mogelijk zijn vanwege door het kabinet aangekondigde maatregelen i.v.m. bijvoorbeeld Covid-19, zullen alle lessen online plaatsvinden.

42.2 Als de klant positief test op Covid-19 of klachten ervaart die mogelijk verband houden met een Covid-19 infectie, wordt de klant verzocht PlayPiano hierover zo spoedig mogelijk te informeren. De lessen vinden online plaats totdat de klachten zijn verdwenen.

42.3 Indien de klant binnen 5 dagen na contact met de docent positief wordt getest op Covid-19, dient dit medegedeeld te worden aan PlayPiano.

42.4 De klant heeft zijn of haar handen gewassen en de piano gedesinfecteerd voor aanvang pianoles.

[ playpiano ]

Pianoles voor volwassenen

Les aan huis en online

Beginner en gevorderd

Klassiek en filmmuziek

[ Informatie ]

PlayPiano is een bedrijf van

pianist en pianodocent Derrick Hemmer

Pianolessen van maandag t/m zaterdag

van 11:00 uur tot 22:00 uur

[ gegevens ]